HeBO BHV-Opleidingen

0654-665846  HeBO Bericht sturen

Algemene informatie

 

Jaarlijks vinden in het bedrijfsleven HONDERD-DUIZENDEN ongevallen plaats. Bij de meeste moet daadwerkelijk eerste hulp worden toegepast.

Gelukkig bij een lager aantal vindt opname in het ziekenhuis plaats,  maar de cijfers hiervan komen toch ook weer in de DUIZENDEN terecht.

U zult begrijpen welke een impact dat heeft op de samenleving. Zeker de helft hiervan raakt mogelijk arbeidsongeschikt. De kosten daarvan komen over de MILJOEN euro’s per jaar.

De ARBOWET geeft regels die de veiligheid moeten vergroten. Zo zegt deze wet dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.
In beginsel moet bij de bron de eerste aanpak plaatsvinden.

Verder zullen er maatregelen getroffen moeten worden die zowel voor alle werknemers gelden als voor elk individu, denk hierbij aan bijv. De persoonlijke beschermingsmiddelen.

In het ARBOBesluit 1999 zijn een aantal artikelen opgenomen die iedere werkgever verplicht één of meerdere werknemers aan te wijzen om tot bedrijfshulpverlener te worden opgeleid.
De opleiding zal hem/haar op een zodanig deskundig
niveau brengt dat deze zijn/haar taak adequaat kan uitvoeren.

Arboregels

Het is wettelijk verplicht in Nederland dat er in elk bedrijf BHV aanwezig is met goed materiaal welke tot hun beschikking staat.


ARTIKEL 15 lid 3 van de arbowet:

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de taken naar behoren kunnen vervullen. 


Onder deze uitrusting valt bv ook, de aanwezigheid van een EHBO verbandtrommel.


                                                                        


Voor de inhoud van de verbanddoos voor bedrijven zijn regels. Deze regels zijn vastgesteld door het Oranje Kruis en hier moeten de bedrijven zich aan houden en dit wordt ook gecontroleerd

Wat moet er nu in een EHBO verbanddoos voor bedrijven zitten?

De basis is voor alle verbanddozen hetzelfde. Er moeten verbandmiddelen aanwezig zijn om kleine wonden direct te kunnen verzorgen. Dit zijn dan bijvoorbeeld de windsels, synthetische watten, pleisters, jodium en snelverbanden in verschillende maten. Verder dient er natuurlijk ook een verbandschaartje, driekante doek, pincet, handschoenen en een beademingsmasker aanwezig te zijn. De inhoud hangt ook erg af van het aantal personen, die gebruik moeten maken van de doos en vooral ook wat voor risico er wordt gelopen in het desbetreffende bedrijf. In verband met de gezondheid dient de koffer up to date gehouden te worden. Er kan regelmatig controle worden uitgeoefend.

 

HeBO Leidt u of uw personeelsleden op tot volwaardige bedrijfshulpverleners.
De bedrijfshulpverlener is eigenlijk de spil waar het om draait als het gaat om een mogelijk incident. Hij/zij zorgt voor een veilig heenkomen van personeel en derden die zich in het object bevinden, hij/zij zal dus moeten beschikken over een zodanige deskundigheid dat de veiligheid in het bedrijf wordt gegarandeerd. In dat kader zal hij/zij zodanig moeten worden opgeleid dat hij/zij een aantal taken naar behoren moet kunnen vervullen.

Tijdens een 2 daagse cursus komen al deze zaken aan de orde zodat de veilig-heid kan worden gewaarborgd.
Onomstotelijk verbonden aan deze opleiding is dat er jaarlijks een her-halingsdag zal plaatsvinden met op maat gerichte praktijk oefeningen. De kennis van de bedrijfshulpverleners zal daar-door op niveau blijven.

Bedrijven die door HeBO zijn opgeleid zijn:
Den Hartogh Transport en Logistiek
Ooms makelaars
v Doorn bakkerijen
Olaertsduyn Conferentiecentrum
Jachthavenpersoneel Rhoon.

en nog vele anderen.