Arbobeleid.


Artikel 3 lid 1:

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandig-heden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt;


Artikel 3 lid 1a:

Tenzij dit redelijkerwijze niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer;


Artikel 3 lid 1b:

Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico’s niet bij de bron kunnen worden voor-komen of beperkt,  worden daartoe andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele be-scherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke be-schermingsmiddelen aan de werknemer te beschikking gesteld;


Artikel 3 lid 1c:

De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijk eigenschappen van werknemers aan gepast;


Artikel 3 lid 1d:

Monotone en tempo gebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijze kan worden gevergd, vermeden dan wel,  indien dat niet mogelijk is beperkt;


Artikel 3 lid 1e:

Doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffend externe hulpverleningsorganisaties;


Artikel 3 lid 1f:

Elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of voor die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijke gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is.


Artikel 3 lid 2:

De werkgever moet, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op de voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.


Artikel 3 lid 3:

Ter uitvoering van het eerste lid draagt de werkgever zorg voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de werkgever werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers. 


Artikel 3 lid 4:

De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en past maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring daartoe aanleiding geeft.


Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening


Artikel 15 lid 1:

De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.


Artikel 15 lid 2:

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf  
     of de inrichting.


Artikel 15 lid 3:

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Arboregels 

(Ministerie SZW)

Op weg naar een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen.


Arbeidsomstandighedenwet,

Artikel 3 lid 1 paragraaf e / artikel 15 lid 1 en 3


Boete normbedrag 

3.000,00 eerste overtreding

6.000,00 bij eerste herhaling

9.000,00 tweede herhaling en ernstige overtreding.

HeBO BHV-Opleidingen
hebo@bhv-opleiding.nl
www.bhv-opleiding.nl

Boete bij overtreden

3.000,001.500,00
  750,00
. 750,00
3.000.00